alt


AKCJA KATOLICKA


i  CARITASprzy parafii pw. św. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

w ObornikachAsystentem Akcji Katolickiej jest ks. Proboszcz Rafał Banaszak.


Nowe władze Akcji Katolickiej  wybrane na lata .....

 W SKŁAD ZARZĄDU  WCHODZĄ:

Marian Dąbrowski - prezes
Eugenia Grupa - sekretarz
Danuta Królska - skarbnik
Danuta Dąbrowska - Orlik - członek
Teresa Krzysztoń - członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Anna Schelenz 
Ewa Durasiewicz
Marian Królski


W naszej parafialnej Akcji Katolickiej jest 34 członków.

Spotkania odbywają się w każdy I czwartek miesiąca i są poprzedzone udziałem we Mszy św. modlitwą członka grupy.

Podobnie jak inne ruchy naszej parafii również my bierzemy udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w II piątek miesiąca.

Na zebraniu oprócz spraw bieżących omawiamy temat formacyjny przygotowany przez członków Akcji Katolickiej.

Więcej informacji pod nr tel. (061) 296 07 33
KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.


KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

· Codzienna lektura pisma Świętego.

· Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK.

· Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.

· Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.

· Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła.

· Organizowanie stałych spotkań formacyjnych.

· Organizowanie katechizacji dorosłych.

· Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej.

· Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.


TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

· Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.

· Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.

· Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły.

· Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców.

· Tworzenie internatów oraz szkół katolickich.

· Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek.

· Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.


ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

· Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

· Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.

· Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych.

· Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji.

· Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

· Założenie księgi darów duchowych.


TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

· Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.

· Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

· Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny.

· Tworzenie domów samotnej matki.

· Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.


ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

· Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.

· Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.

· Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami.

· Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.

· Uruchomienie telefonu zaufania.

· Prowadzenie pośrednictwa pracy.


PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

· Prowadzenie sklepów parafialnych.

· Zakładanie spółek prawa handlowego.

· Zakładanie fundacji.


PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY

· Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.

· Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video.

· Organizowanie klubów parafialnych.

· Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.

· Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.

· Uroczyste obchody odpustów parafialnych.


POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA

DZIEŁA EWANGELIZACJI

· Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu.

· Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych.

· Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

· Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.


STRUKTURY AKCJI KATOLICKIEJ

Struktury Akcji Katolickiej w Polsce tworzą

* Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

* Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

* Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego.

* Ponadto władzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych są Rady. Rada DIAK składa się z prezesów parafialnych i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza, natomiast Radę KIAK tworzą prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów diecezjalnych.


Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej działają już w większości diecezjach.

Stowarzyszenie skupia w Polsce ok. 35000 członków.


 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone