alt


RACHUNEK SUMIENIA


CZŁOWIEKA DOJRZAŁEGOPrzed rozpoczęciem proszę Ducha Świętego o światło:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Amen


MODLITWA

PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA


Duchu Święty, Ty oświecasz każdego człowieka,

proszę Cię dziś o szczególną pomoc: oświeć swoim światłem mój rozum,

abym jasno poznał wszystkie moje grzechy,

porusz moją wolę, abym szczerze za nie żałował i postanowił poprawę

oraz abym je wszystkie wyznał na spowiedzi.

Maryjo Matko moja, mój Aniele Stróżu i święty N., mój patronie,

uproście mi potrzebne łaski do przyjęcia tego sakramentu.

Amen.

*** lub ***

Panie Jezu, Ty jesteś nieskończenie dobry i miłosierny.

Wiele razy przekonałem się już o Twojej wielkiej miłości do mnie.

Niestety jestem słaby i nie zawsze potrafię dobrze żyć według Twoich Przykazań
i pięknie kochać.

Przepraszam Cię, bo popełniłem grzechy, przez które obraziłem Cię
i zlekceważyłem Twoją miłość.

Wiem jednak, że Ty nie opuszczasz mnie nawet gdy grzeszę
i że zawsze mogę się z Tobą pojednać w sakramencie pojednania.

Pomóż mi teraz, proszę, jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Tobą,
abym mógł dostąpić odpuszczenia wszystkich grzechów.

Pomóż mi przypomnieć sobie wszystkie grzechy:
żałować za nie, postanowić poprawę oraz szczerze je wyznać i podjąć zadaną pokutę.

Amen.

*** lub ***

Panie Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie.

Nie jestem już godzien nazywać się Twoim dzieckiem.

Pragnę powrócić do Ciebie i szczerze wyspowiadać się ze wszystkim moich grzechów.

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym dokładnie poznał swoje grzechy,

szczerze za nie żałował, postanowił poprawę

i z pokorą je wszystkie wyznał na spowiedzi.

Amen.

*** lub ***

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem,

i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie.

Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.

Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość.

Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość,

aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.RACHUNEK SUMIENIA


Do godnego przyjęcia Sakramentu Pojednania konieczne jest spełnienie warunków:

 • Kiedy ostatni raz przystępowałam(łem) do spowiedzi ?

 • Czy moja spowiedź i żal były szczere ?

 • Czy przychodzę do tego sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, oczyszczenia i odnowienia przyjaźni z Bogiem ?

 • Czy może traktuję ten sakrament jako ciężar, przyjmuję go niechętnie i bez odpowiednich dyspozycji serca ?

 • Czy na poprzedniej spowiedzi nie zapomniałam(łem) lub umyślnie nie zataiłam(łem) jakichś grzechów ciężkich ?

 • Czy wypełniłam(łem) nałożony obowiązek zadośćuczynienia?

 • Czy odprawiłam(łem) pokutę ?

 • Czy naprawiłam(łem) wyrządzone krzywdy ?

 • Czy usiłowałam(łem) wypełniać postanowienie poprawy swojego życia według Ewangelii ?

 • Co jeszcze wyrzuca mi moje sumienie ?X PRZYKAZAŃ BOŻYCH


JAM JEST PAN BÓG TWÓJ, KTÓRY CIĘ WYWIÓDŁ Z ZIEMI EGIPSKIEJ, Z DOMU NIEWOLI. ”

To słowa przypominające o tym, że Bóg jest naszym Panem. Przypominają o wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej.


PRZYKAZANIE I - NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ ”

Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który nie chce aby człowiek miał bogów jak: posągi, ciało, moda, pieniądze, rozpusta, telewizor, video, radio, dvd, komputer, (...), alkohol, narkotyki, inne używki (…),(...)

Człowiek przez bożki zapomina o modlitwie do Pana Boga i jest w wielkim błędzie nie oddając czci. Powinniśmy Boga czcić za wszystko, od stworzenia świata, po najmniejszą Łaskę otrzymaną od Boga.

 • Czy strzegę i rozwijam w swym życiu cnoty wiary nadziei i miłości ?

 • Czy Pan Bóg i Jego sprawy są ważne w moim życiu ?

 • Czy Boga uwielbiam i przepraszam, czy dziękuję Mu i proszę ?

 • Czy składam Mu siebie w ofierze, łącząc się z krzyżową ofiarą Chrystusa ?

 • Czy wypełniam śluby i przyrzeczenia złożone Panu Bogu ?

 • Czy umiem znaleźć dla Niego czas ?

 • Czy kocham Boga ponad wszystko ?

 • Czy przezwyciężam obojętność, niewdzięczność, oziębłość znużenie, lenistwo duchowe ?

 • Czy opuszczałam(łem) z lenistwa modlitwy codzienne ?

 • Może nie modliłam(łem) się w ogóle....?

 • Czy podczas modlitwy myślałam(łem) umyślnie o innych sprawach ?

 • Nie staram się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek religijnych itp.: słuchanie homilii i kazań, naukę religii (Czy zaniedbywałam(łem) naukę religii?), czytanie Pisma Świętego ?

 • Czy wierzę w Boga i chronię siebie przed wątpieniem, niewiarą, herezją, schizmą i odstępstwem od wiary ?

 • Czy oddaję należną cześć Bogu indywidualnie i we wspólnocie ?

 • Czy wyznaję moją wiarę, gdy wymagają tego okoliczności ?

 • Czy zaparłam(łem) się wiary ? [zg]* - [mw]

 • Czy staram się wyjaśnić moje wątpliwości w wierze ?

 • Czy wstydziłam(łem) się swojej wiary ?

 • Czy publicznie krytykowałam(łem) prawdy wiary ? [zg]* - [mw]

 • Czy i jak się modlę ?

 • Czy okazuję troskę o Kościół ?

 • Czy mam nadzieję na moje zbawienie ?

 • Czy ufam Bogu i liczę na Jego pomoc w swym życiu doczesnym ?

 • Czy unikam popadania w rozpacz albo w zuchwałą ufność ?

 • Dobrowolnie wątpiłam(łem) o prawdach wiary (jakich?)

 • Nie ufałam(łem) Bogu, np. w grzechowych utrapieniach... [zg]*

 • Narzekałam(łem) na Pana Boga, np. w niepowodzeniach

 • Poddawałam(łem) się rozpaczy i zwątpieniu...

 • Czy popadałam(łem) w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiana stworzenia, władzy, pieniądza lub szatana ?

 • Czy popełniłam(łem) grzech świętokradztwa, profanującego osoby i rzeczy święte, zwłaszcza Eucharystię ?

 • Popadałam(łem) w bezbożność, wyrażającą się w kuszeniu Boga w słowach lub czynach...

 • Czy ulegałam(łem) zabobonowi, który jest wypaczeniem kultu oddawanego Bogu, przejawiającym się we wróżbiarstwie, magii, czarach i spirytyzmie ?

 • Wierzyłam(łem) w zabobony, wróżby czy horoskopy...

 • Czy popełniłam(łem) grzech symonii, czyli handlu rzeczami duchowymi ?

 • Znieważyłam(łem) osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp. [zg]*

 • Przeszkadzałam(łem) drugim w spełnianiu praktyk religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy...

 • Ceniłam(łem) pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy..

  Czy w swej pysze popadałam(łem) w nienawiść do Boga?

 • Narażałam(łem) się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy. książki, programy telewizyjne, towarzystwo... itp.

 • Czy popadłam(łem) w ateizm: grzech odrzucenia istnienia Boga, lub agnostycyzm, twierdzący że o Bogu nie można nic powiedzieć ?

 • Należałam(łem) lub należę do organizacji ateistycznej [zg]* - [mw]

 • Zapierałam(łem) się Boga lub Go zwalczałam(łem) [z g]* - [mw]

 • Odwodziłam(łem) innych od Boga...

 • Występowałam(łem) przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła [zg]* - [mw]

 • Dałam(łem) zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem...?

*UWAGA! Umieszczone w nawiasach „zg” oznacza, że ten grzech jest także grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym jako zły przykład, powodujący oburzenie lub zachętę do zła, a dla źle czyniących jest niebezpiecznym umocnieniem. Wielkość zgorszenia zależy od osoby, jej godności, sprawowanej funkcji, pozycji społecznej itp.


PRZYKAZANIE II - NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO ”

Imię Boże jest tak Święte i tak doskonałe, że nie możemy wymawiać bez czci i szacunku.

Lecz człowiek przy rozmowach, czynach wymawia Imiona Boże. Wymawianie Imion Bożych bez szacunku, lekceważąco to obrażanie i lekceważenie Pana Boga. W języku człowieka to samo, co naplucie Komuś w twarz ( to naplucie w twarz Panu Bogu). Dlatego powinniśmy się odzwyczajać od wymawiania Imion Bożych bez potrzeby. Do tego możemy zaliczyć: złamanie przysięgi małżeńskiej, krzywoprzysięstwo, zdrada przyjaźni

 • Czy Imiona Święte wymawiam z należytym szacunkiem ?

 • Czy otaczam szacunkiem imię Boga przez błogosławienie, wychwalanie i wielbienie?

 • Czy popadłam(łem) w grzech przeciw temu imieniu przez bluźnierstwo, przekleństwo i niewierność przyrzeczeniom składanym w imię Boga ?

 • Czy wymawiałam(łem) imiona święte w żartach lub w złości ?

 • Czy wymawiałam(łem) imiona Świętych lub imię Boże - bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia...?

 • Czy klęłam(łem) - przeklinałam(łem) ?

 • Czy bluźniłam(łem) przeciw Bogu lub Świętym ?

 • Czy przysięgałam(łem) fałszywie, czyli wzywałem imienia Boga, który jest Prawdą, by On był świadkiem kłamstwa ?

 • Czy popełniłam(łem) grzech wiarołomstwa, czyli przyrzeczenia pod przysięgą, którego nie miałam(łem) zamiaru dotrzymać ?

 • Czy przysięgałam(łem) niepotrzebnie lub fałszywie ?

 • Czy przysięgałam(łem) niepotrzebnie lub złożyłam(łem) fałszywą lub niemoralną przysięgę.

 • Czy naprawiłam(łem) wyrządzoną przez to krzywdę ?  [mw]

 • Czy dotrzymywałam(łem) przysięgi (ślubnej, kapłańskiej) albo ślubu złożonego Bogu ? [mw]

 • Czy zdradziłam(łem) jakąś powierzoną mi tajemnicę ?

 • Czy przyjęłam(łem) po świętokradzku Sakramenty święte -które? [mw]

 • Czy przeklinałam(łem) kogoś w myślach lub publicznie ? [zg]

 • Czy rozmawiałam(łem) o sprawach religijnych lekceważąco...?

 • Czy wstydziłam(łem) się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża świętego, przyklęknięcia, zdjęcie czapki przed kościołem lub krzyżem... itp. ? [zg]

 • Czy nosiłam(łem) lub noszę symbole religijne (dewocjonalia) jako ozdobę, maskotkę lub fetysz - a nie jako zewnętrzny wyraz wiary...?

 • Czy używałam(łem) słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki...?

 • Czy brałam(łem) udział w seansach spirytystycznych ?


PRZYKAZANIE III - PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ ”

Pan Bóg w swoim wielkim dziele świata stworzył siedem dni. "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając." Dzień siódmy – niedziela jest poświęcony Panu Bogu.  W tym dniu obchodzimy także pamiątkę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

 • Czy świętuję niedziele i święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu należnej czci Bogu oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu ?

 • Ile razy z własnej winy opuściłam(łem) Mszę Świętą ?

 • Czy opuściłam(łem) z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane ? [zg]- [mw]

 • Czy w dniu świętym opuściłam(łem) z lenistwa Mszę świętą ?

 • Czy punktualnie przychodzę na Eucharystię ?

 • Czy spóźniłam(łem) się na Mszę świętą?

 • Czy w kościele zachowywałam(łem) się źle ?

 • Jak uczestniczę w Eucharystii ?

 • Czy wspólnie modlę się i śpiewam w Eucharystii, czy może jestem bezczynnym widzem ?

 • Czy przeszkadzałam(łem) innym w skupieniu w czasie Mszy świętej ?

 • Czy znieważyłam(łem) Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach ? [zg]]

 • Czy pracowałam(łem) w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby ? [zg]

 • Jak dbam o uszanowanie Dnia Świętego w moim domu ?

 • Czy troszczę się o pogłębianie życia rodzinnego, religijnego, kulturalnego i społecznego w dni świąteczne ?

 • Czy przeznaczałam(łem) czas w te dni na pełnienie dobrych uczynków, zwłaszcza względem ludzi chorych i starych ?

UWAGA! Każdy grzech popełniony przeciw pierwszym trzem przykazaniom Bożym, godzi bezpośrednio w „przykazanie miłości Boga", które brzmi: „Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił swoich”.

Każdy grzech popełniony przeciw przykazaniom Bożym od czwartego do dziesiątego godzi pośrednio w „przykazanie miłości Boga”, a bezpośrednio w „przykazanie miłości bliźniego”, które brzmi: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.


PRZYKAZANIE IV - CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ ”

Jezus na ziemi darzył szacunkiem swojego przybranego Ojca – Józefa, za to, że opiekował się Nim, żywił Go, wychowywał. Dlatego my tym bardziej powinniśmy szanować naszych rodziców: za dar życia, trudy wychowania. Winni jesteśmy im posłuszeństwa, poza momentami, gdy namawiają do zła.

 • Czy szanuję swoich rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla mojego dobra - udzielił nade mną swojej władzy ?

 • Czy szanuję rodziców i odzywam się do nich w sposób godny ?

 • Czy okazuję swym rodzicom szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo ?

 • Czy dbam o dobre relacje z rodzeństwem ?

 • Czy może odnosiłam(łem) się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłam(łem) się z nimi, obmawiałam(łem) ich, biłam(łem) ich, wstydziłam(łem) się swoich rodziców....

 • Czy swym rodzicom świadczę pomoc moralną i materialną w ich starości, chorobie, samotności lub potrzebie?

 • Jak opiekuję się nimi i pomagam ?

 • Czy pomagam materialnie, w pracy ?

 • Czy darzę ich życzliwością ?

 • Czy zasmucałam(łem) ich lub źle im życzyłam(łem) ?

 • Czy pamiętam, że do małżeństwa powołał mnie Pan Bóg ?

 • Czy cenię małżeństwo i rodzinę jako podstawową strukturę w planie Bożym ?

 • Czy naśmiewałam(łem) się z ludzi starszych lub ułomnych ?

 • Czy modlę się za moich rodziców ?

Obowiązki rodziców

 • Czy jako rodzic troszczę się o chrześcijańskie wychowanie swych dzieci i o przekazanie im wiary przez dobry przykład, modlitwę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu Kościoła ?

 • Czy dbam o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów świętych... itp.).

 • Czy przyczyniam się do tego, aby moja rodzina była wspólnotą wiary, nadziei i miłości, czyli Kościołem domowym ?

 • Czy staram się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci...?

 • Czy daję dzieciom dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej, we współżyciu z sąsiadami...?

 • Czy poświęcam dzieciom czas, interesuję się ich problemami życiowymi...?

 • Czy dbam o ich wykształcenie,, utrzymanie i odpoczynek...?

 • Czy kocham i szanuję swe potomstwo i zaradzam ich potrzebom duchowym i materialnym?

 • Czy staram się ich kochać i traktować jednakowo...?

 • Czy byłam(łem) sprawiedliwa(wy) w karaniu ?

 • Czy rozpieszczam swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji...?

 • Czy staram się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)...?

 • Czy byłam obojętna(ny) na to, z kim się moje dziecko przyjaźni...?

 • Czy wymagam od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka...?

 • Czy krytykowała(łem) w obecności dzieci duchowieństwo ? [zg]

 • Czy nie sprzeciwiam się wezwaniu Pana skierowanym do któregoś z moich dzieci do pójścia za Nim ?

 • Czy wtrącałam(łem) się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty...?

 • Czy wypełniałam(łem) obowiązki wobec chrześniaka...?

Obowiązki małżonków

 • Czy kocham szczerze męża/żonę ?

 • Czy troszczyłam(łem) się o zdrowie współmałżonka ?

 • Czy poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka ?

 • Czy ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy ?

 • Czy utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew itp. ?

 • Czy rozjątrzaliśmy niezgodę, opowiadając innym, co nas dzieli...?

 • Czy dochowałam(łem) wierności małżeńskiej ? [mw]

 • Czy unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny ? [mw]

 • Czy ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody ?

 • Czy nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego ?

 • Czy pamiętam, że do małżeństwa powołał mnie Pan Bóg ?

 • Czy wiem, że moje życie jest służbą Panu Bogu i drogą do uświęcania ?

Obowiązki względem Ojczyzny

 • Czy szukałam(łem) szczerze dobra mojego Kraju...?

 • Czy wiem, że obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych, gdy one są sprzeczne 
z wymaganiami ładu moralnego, w myśl słów: „Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi” ?

 • Czy służę ojczyźnie przez udział w wyborach, płacenie podatków, gotowość jej obrony w niebezpieczeństwie i przez prawo konstruktywnej krytyki ?

 • Czy spełniałam(łem) solidnie swoje obowiązki zawodowe...?

 • Czy sprawuję władzę w duchu służby, czy kieruję się dobrem społeczności, a nie dobrem własnym ?

 • Czy dałam(łem) dobry przykład współpracownikom...?

 • Czy uważam swych przełożonych za przedstawicieli Boga, czy współpracuję z nimi dla dobra publicznego i społecznego ?

 • Czy szerzyłam(łem) zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, wulgarne słowa, używanie alkoholu, obmowy..?

 • Czy patrzyłam(łem) przez palce na zło, aby mieć spokój ?

 • Czy zmuszałam(lem) podwładnych do pracy ponad siły ?

 • Czy dobrze żyłam(łem) lub żyję z kolegami w pracy...?

 • Czy dawałam(łem) sprawiedliwą zapłatę...?

 • Czy pomijałam(łem) pracowników w awansie ?


PRZYKAZANIE  V - NIE ZABIJAJ ! ”

Wszelka krzywda: fizyczna, psychiczna czy moralna, wyrządzona pośrednio lub bezpośrednio, sobie lub bliźniemu - godzi w piąte przykazanie Boże.

Bóg dał nam życie i tylko On może je odebrać ! Dlatego wszystkie zabójstwa, morderstwa, samobójstwa eutanazje są przekroczeniem tego Przykazania. Dotyczy to każdego człowieka; Poczętego, dziecka, młodzieży, dorosłego i starszego człowieka. Każdy ma prawo do życia !

 • Jak szanuję życie własne i bliźniego ?

 • Czy lekkomyślnie narażałam(łem) swoje zdrowie i życie...?

 • Szkodziłam(łem) sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia. palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku...?

 • Czy pobiłam(łem) lub pokaleczyłam(łem) kogoś...?

 • Czy zaniedbywałam(łem) leczenie ?

 • Czy źle komuś życzyłam(łem) ?

 • Czy życzyłam(łem) sobie lub bliźniemu śmierci ?

 • Czy popełniłam(łem) grzech przeciw życiu przez zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, albo czy nie współdziałałem w popełnieniu tego grzechu ?

 • Czy zabiłam(łem) człowieka, może nie narodzonego ? [mw]

 • Jak szanuję życie nienarodzonego i jego matki ?

 • Czy stosowałam(łem) środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub do nich namawiałam(łem) ? [mw]

 • Czy zachęcałam(łem), namawiałam(łem) lub zmuszałam(łem) do przerwania ciąży ? [zg]-[mw]

 • Czy spowodowałam(łem) przerwanie ciąży lub czy współdziałałam(łem) w przerwaniu ciąży przez namowę, przyzwalające milczenie lub dawanie pieniędzy na zabieg ?

 • Czy wiem, że popełnienie tego grzechu powoduje nałożenie ekskomuniki, czyli wykluczenie ze wspólnoty ?

 • Czy uczestniczyłam(łem) w grzechu eutanazji, czyli spowodowaniu śmierci osób chorych, upośledzonych lub umierających ?

 • Czy usiłowałam(łem) popełnić samobójstwo ? [mw]

 • Czy nie współdziałałam(łem) w zamiarach samobójczych bliźniego ?

 • Czy swą postawą albo zachowaniem nie dawałem zgorszenia bliźniemu ?

 • Czy doprowadziłam(łem) bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego ?

 • Czy troszczyłam(łem) się o zdrowie własne i bliźnich, wystrzegając się kultu ciała

 • Czy unikałam(łem) wszelkiego rodzaju nadużyć ?

 • Czy używałam(łem) narkotyków, które wyrządzają bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ?

 • Czy nie nadużywałam(łem) alkoholu, tytoniu, pożywienia i leków ?

 • Czy stworzyłam(łem) członkowi rodziny będącemu w stanie terminalnym odpowiednie warunki do godnego zakończenia życia (przyjęcie sakramentów, modlitwa) ?

 • Czy staram się o pokój serca ?

 • Czy przezwyciężam gniew i nienawiść, które gdy są dobrowolne i dotyczą spraw poważnych, są grzechem ciężkim przeciw miłości ?

 • Czy staram się wobec bliźnich o braterstwo, sprawiedliwość, poszanowanie ludzkiej godności ?

 • Czy z życzliwością traktowałam(łem) zwierzęta, jako stworzenia Boże?

 • Czy dręczyłam(łem) zwierzęta ?

 • Czy unikałem zarówno przesadnej miłości wobec nich jak i wykorzystywania ich w sposób niegodziwy?

 • Czy traktowałam(łem) środowisko naturalne jako dzieło Boże ?

 • Czy niszczyłam(łem) moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałam(łem) obowiązujących przepisów odnośnie do ochrony środowiska naturalnego ?

 • Czy lekceważyłam(łem) przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy...?

 • Czy prowadziłam(łem) pojazd w stanie nietrzeźwym ?

 • Czy znieważałam(łem) bliźniego słowem lub czynem ?

 • Czy szkodziłam(łem) bliźniemu (w jaki sposób?)

 • Czy żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć...?

 • Czy modliłam(łem) się za osobistych wrogów i prześladowców ?

 • Czy przezywałam(łem) ?

 • Czy obgadywałam(łem) ?

 • Czy oczerniałam(łem) ?

 • Czy mówiłam(łem) nieprawdę o bliźnich ?

 • Czy namawiałam(łem) bliźniego do grzechu (jakiego?).

 • Czy gardziłam(łem) drugim człowiekiem ?

 • Nie przebaczyłam(łem) komuś w swoim sercu...

 • Czy ratowałam(łem) bliźniego w zagrożeniu,

 • Czy może odmówiłam(łem) mu pomocy ?

 • Czy panowałam(łem) nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości... itp.?

 • Czy bawiłam(łem) się cudzym kosztem ?

 • Czy przyczyniłam(łem) się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych ? [zg]

 • Czy zadawałam(łem) świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne ?

 • Czy niszczyłam(łem) przyjaźń między ludźmi ?

 • Czy zaniedbuję dbam o swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny ?

 • Czy przebywałam(łem) w złym towarzystwie ?


PRZYKAZANIE VI - NIE CUDZOŁÓŻ ! ”

Bóg dał człowiekowi ciało stworzone na Boży Obraz. Dlatego niedopuszczalna  jest myśl sprzedawania swego ciała: dla pieniędzy, przyjemności, rozpusty, nieczystości, seksu, zdrady małżeńskiej Przykazanie „Nie cudzołóż” ma także chronić dzieci przed rozwodem rodziców lub zabójstwem  Grzech ten można popełnić już w myślach. Koncepcja → grzechem.

 • Czy uznaję to, że Bóg stwarzając, obdarzył mnie godnością osobową oraz powołał do miłości i wspólnoty ?

 • Czy z wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję moją męskość bądź kobiecość ?

 • Jaki jest mój szacunek do ciała i narządów rozrodczych ?

 • Czy pojmuję moje powołanie do czystości jako cnotę moralną, dar Boga, łaskę i owoc działania Ducha Świętego ?

 • Czy staram się o panowanie nad sobą ?

 • Czy korzystam ze środków (łaska Boża, pomoc sakramentalna, modlitwa, rachunek sumienia, asceza, opanowywanie namiętności rozumem), które pomagają żyć w czystości?

 • Czy świadomie i dobrowolnie dopuszczam z upodobaniem myśli nieskromne ? [mw]

 • Czy rozmawiam o rzeczach nieskromnych ?

 • Czy popełniłam uczynki nieskromne (sama , sam..., z kimś) ? [mw]

 • Czy moje słowa, uczynki pobudziły kogoś do nieskromności ?

 • Czy pragnęłam(łem) coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić ?

 • Czy mam odwagę przeszkodzić myślom i czynom nieskromnym ?

 • Czy podniecałam(łem) się do grzechu nieczystego przez lekturę. fantazję, filmy, widowiska, pornografię... itp. ? [mw]

 • Czy odsuwałam(odsunąłem ) od siebie okazje do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne ?

 • Czy przekazywałam(łem) innym złe książki, filmy, obrazki porno... itp. .?

 • Czy przestrzegałam(łem) rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu...?

 • Czy prowadziłam(łem) nieprzyzwoite rozmowy ? [zg]-[mw]

 • Czy odpowiadam na powołanie do praktykowania wstrzemięźliwości, a jeśli jestem związany małżeństwem, czy żyję w czystości małżeńskiej ?

 • Czy nadużywałam(łem) praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne...) ?

 • Czy starałam(łem) się poznać etycznych metod kierowania płodnością...?

 • Czy szanowałam(łem) w małżeństwie czasowej niemożności współżycia...?

 • Czy uświadamiałam(łem) stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej...?

 • Czy stwarzałam(łem) sytuacje rozbudzające pożądanie ? [zg]-[mw]

 • Czy podglądałam(łem) życie seksualne innych..?

 • Czy obnażałam(łem) się publicznie dla podniecenia innych ? [zg]-[mw]

 • Czy wciągałam(łem) w przeżycia seksualne osoby nieletnie ? [zg]-[mw]

 • Czy popełniłam(łem) grzechy przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych ?

 • Jeśli takie czyny popełniłam(łem) na małoletnich, dodatkowo ciężko ich skrzywdziłam(łem) fizycznie i moralnie.

 • Jeśli żyję w małżeństwie czy pamiętam, że zawierając ten sakrament wobec Boga i wspólnoty wiernych przyrzekłem jedność, miłość, wierność, nierozerwalność i otwarcie na płodność ?

 • Czy popełniłam(łem) grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą ?

 • Czy pożądałam(łem) drugiej osoby ?

 • Czy współżycie małżeńskie traktuję jako wzajemne obdarowanie i czy jestem otwarta(ty) na przekazywanie życia ?

 • Czy wiem, że nie mam prawa oddzielić od siebie tych dwóch celów: wzajemnego obdarowania od przekazywania życia, wykluczając z nich pierwszy lub drugi ?

 • Czy w pożyciu małżeńskim respektowałam(łem) naukę Kościoła odnośnie odpowiedzialnego rodzicielstwa ?

 • Czy uwzględniałem okresy naturalnej płodności i niepłodności zachowując okresową wstrzemięźliwość seksualną ?

 • Czy poddałam(łem) się bezpośredniej sterylizacji ?

 • Czy stosowałam(łem) środki antykoncepcyjne, lub stosunki przerywane ?

 • Czy podejmowałam(łem) współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym ?

 • Czy zgrzeszyłam(łem) przeciw wierności małżeńskiej wybierając sztuczną inseminację lub sztuczne zapłodnienie i uniemożliwiając tym samym stanie się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie ?

 • Czy spowodowałam(łem) zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn ?

 • Czy wiem, że dziecko jest darem Boga, że ma prawo być owocem aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i że od chwili swego poczęcia ma prawo do szacunku ?

 • Czy popełniłam(łem) grzechy przeciw godności małżeństwa: cudzołóstwa, rozwodu, poligamii, kazirodztwa, konkubinatu, aktów seksualnych przed zawarciem małżeństwa lub poza małżeństwem ?

 • Czy planowałam(łem) i zmierzałam(łem) do rozwodu ? [mw]

 • Czy rozwiodłam(łem) się ? [zg]-[mw]

 • Czy weszłam?(łem) po rozwodzie w następny związek małżeński ? [zg]-[mw]

UWAGA! Każdy grzech przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu  popełniony w obecności innej osoby jest równocześnie wielkim grzechem zgorszenia, zwłaszcza popełniony w obecności dziecka.


PRZYKAZANIE VII - NIE KRADNIJ ! ”

Bardzo często słychać o różnego rodzaju rabunkach, kradzieżach, rozbojach. Ludzie kradną, by się wzbogacić łatwym kosztem. Niestety kradną też dzieci i młodzież.

Kradzież z głodu nie jest grzechem !!!

 • Czy szanuję prawo do własności prywatnej własnej i bliźnich ?

 • Czy przywłaszczyłam(łem) sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną) ?

 • Czy zachowuję to przykazanie przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności ?

 • Czy uczciwie zdobywam swój majątek ?

 • Czy przywłaszczyłam(łem) sobie owoce cudzej pracy lub zasługi innych...?

 • Czy urządziłam(łem) się materialnie cudzym kosztem...?

 • Czy umiem dzielić się swoją własnością z potrzebującymi?

 • Czy dotrzymywałam(łem) obietnic i przestrzegałam(łem) zawartych umów ?

 • Czy naprawiłam(łem) popełnioną niesprawiedliwość ?

 • Czy zwróciłem rzecz bezprawnie nabytą ?

 • Czy przywłaszczyłam(łem) sobie własności bliźniego ?

 • Czy zatrzymałam(łem) rzeczy pożyczone lub znalezione ?

 • Czy sprawiedliwie wynagradzałam(łem) pracę ?

 • Czy fałszowałam(łem) wartości sprzedawanych towarów ze szkodą dla nabywcy ?

 • Czy fałszowałam(łem) czeki i rachunki ?

 • Czy uczciwie płaciłam(łem) podatki ?

 • Czy oddałam(łem) długi w terminie albo w ogóle nie oddałam...?

 • Czy uprawiałam(łem) lichwę i korupcję ?

 • Czy dałam(łem) się przekupić przez dawanie albo branie łapówek...?

 • Czy oszukiwałam(łem) ?   kogo i w czym ?

 • Czy oszukiwałam(łem) przy transakcjach...?

 • Czy kradłam(łem) : komu i co ?

 • Czy zatrzymałam(łem) rzecz znalezioną lub pożyczoną...?

 • Czy rzecz skradzioną kupiłam(łem) albo sprzedałam(łem) ?

 • Czy wykorzystywałam(łem) dobra społeczne do prywatnego użytku ?

 • Czy dopilnowałam(łem) rzeczy będących własnością wspólną, społeczną...?

 • Czy solidnie wykonywałam(łem) swą pracę zawodową, czy nie spowodowałem szkód i strat przez marnotrawstwo ?

 • Czy wyrządziłam(łem) szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów...?

 • Czy wykorzystywałam(łem) czas pracy lub środki służbowe dla celów prywatnych...?

 • Czy zniszczyłam(łem) cudzą własność..?.

 • Jeśli jestem pracodawcą, czy szanowałam(łem) pracowników i czy nie wykorzystywałam(łem) ich praw?

 • Czy byłam(łem) zainteresowana(ny) w działalności gospodarczej jedynie zyskiem ?

 • Czy oszukałam(łem) bliźniego w handlu...?

 • Czy rozwiązywania nieporozumień w pracy szukałam(łem) na drodze dialogu ?

 • Czy pamiętam, że praca jest zarówno prawem jak i obowiązkiem i że wykonując ją z zaangażowaniem i kompetentnie, współpracuję ze Stwórcą ?

 • Czy traktuję swą pracę jako źródło utrzymania siebie, swoich bliskich i jako służbę wspólnocie ludzkiej oraz czy ona staje się środkiem mojego uświęcenia i współpracy z Chrystusem w dziele Jego Odkupienia ?

 • Czy angażowałam(łem) się w życie polityczne i społeczne jako chrześcijanin ?

 • Czy troszczyłam(łem) się o wprowadzanie pokoju i sprawiedliwości ?

 • Czy pamiętam o słowach Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ?

 • Czy w miarę swoich możliwości wspierałem ubogich nie tylko materialnie, ale także w ich życiu kulturowym, moralnym i religijnym ?

 • Czy byłam(łem) nieoszczędna, a skąpa(y) wobec potrzebujących...?

 • Czy marnowałam(łem) talenty swoje i innych (np. wykładowca nie przygotowany prowadzi lekcję)...?

 • Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy (grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i zmarłych) ?

 • Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała (łaknących nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów wspierać, zmarłych pogrzebać).

 • Czy wynagrodziłam(łem) krzywdy przed Spowiedzią świętą lub potem...?

 • Czy zabierałam(łem) innym czas, każąc na siebie czekać...?

 • Czy zabierałam(łem) innym bezmyślnie czas...?

 • Czy byłam(łem) chciwa(y), zazdrosna(y), pożądałam(łem) dobra cudzego...?

 • Czy przywiązywałam(łem) się zbytnio do rzeczy materialnych...?

UWAGA ! Wszelka szkoda wyrządzona bliźniemu musi być naprawiona przed Spowiedzią świętą, albo w jak najkrótszym czasie po niej, ponieważ inaczej Spowiedź święta może być świętokradzka.


PRZYKAZANIE VIII - NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU TWEMU

Nie mów nic złego i nieprawdziwego na brata, gdy on tobie nie zrobił nic złego. Nie mów źle o bliźnim; nie krytykuj, nie oczerniaj, unikaj plotek, nie osądzaj → bo sama(sam) zostaniesz osądzona(ny). Nie mów bezbożniku → bo będziesz podlegać karze Niebios.

 • Czy jestem szczera(ry) i prawdomówna(ny) w swoim mówieniu i działaniu ?

 • Czy zaniedbuję obowiązek poszukiwania prawdy, przylgnięcia do niej i podporządkowania swego życia jej wymaganiom ?

 • Czy idę za nauką Jezusa, który o sobie powiedział: „Ja jestem Prawdą” ?

 • Czy wystrzegam się dwulicowości, udawania i obłudy ?

 • Czy daję świadectwo ewangelicznej prawdzie w swym życiu prywatnym i publicznym nawet za cenę ofiary własnego życia ?

 • Czy zgrzeszyłam(łem) dawaniem fałszywego świadectwa, krzywoprzysięstwem ?

 • Czy kłamałam(łem) ?

 • Czy kłamałam(łem) i kłamię z przyzwyczajenia ?

 • Czy naprawiłam(łem) krzywdy spowodowane moim kłamstwem ?

 • Czy popadłam(łem) w grzechy pochopnego osądzania, obmowy, zniesławiania i oszczerstwa, przez które zniszczyłam(łem) dobre imię bliźniego ?

 • Czy posądzałam(łem) ?

 • Czy posądzałam(łem) lekkomyślnie ?

 • Czy posługiwałam(łem) się pochlebstwem, służalczością, chełpliwością zmierzając do popełnienia grzechów ciężkich lub osiągnięcia niegodziwych korzyści ?

 • Czy bez potrzeby mówiłam(łem) o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy) ?

 • Czy obmawiałam(łem) ?

 • Czy osądzałam(łem) bliźnich ?

 • Czy oczerniałam(łem)n bliźniego?

 • Czy oczerniałam(łem) bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy ?

 • Czy pamiętam, że wykroczenia przeciw prawdzie domagają się naprawienia krzywd ?

 • Czy byłam(łem) obłudna(y) wobec bliźniego ?

 • Czy szanowałam(łem) prawdę w komunikacji międzyludzkiej i przekazie informacji ?

 • Czy w tej dziedzinie brałam)(łem) pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego i niebezpieczeństwo zgorszenia ?

 • Czy zachowałam(łem) tajemnice życia zawodowego oraz tajemnice powierzone w sekrecie ?

 • Czy zachowałam(łem) powierzonej mi tajemnicy albo sekretów ?

 • Czy zachowałam(łem) tajemnicy zawodowej (np. lekarz, pielęgniarka) ?

 • Czy dotrzymałam(łem) słowa, obietnic ?

 • Czy pozywałam(łem) do sądu z błahych powodów...?

 • Czy stawałam(łem) po stronie nieprawdy (np. dla korzyści) ?

 • Czy byłam(łem) wścibska(i) , podsłuchiwałam(i), podglądałam(łem) …?

 • Czy zwalałam(łem) winę na bliźniego...?

 • Czy doniosłam(łem) fałszywie lub fałszywie zeznawałam(em)...?

 • Czy zmuszałam(łem) kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami...?

 • Czy fałszowałam(łem) dokumenty...?

 • Czy mówiłam(łem) bezmyślnie, głupio (gadulstwo)...?


PRZYKAZANIE IX - NIE POŻADAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO ”

W tym miejscu wracamy, nawiązujemy do VI Przykazania: „Nie cudzołóż”

 • Czy modliłam(em) się o czystość serca ?

 • Czy troszczyłam(łem) się o czystość intencji i czystość
spojrzenia ?

 • Czy czuwałam(łem) nad uczuciami i wyobraźnią ?

 • Czy zachowuję cnotę wstydliwości, która ochrania intymność, a której domaga się czystość ?

 • Czy dochowuję wierności małżeńskiej ?

 • Czy przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty umiarkowania przezwyciężałam(łem) pożądliwość cielesną w myślach i pragnieniach ?

 • Czy bezpodstawnie podejrzewałam(łem) współmałżonka, bliźnich ?

 • Czy bezpodstawnie podejrzewałam(łem) współmałżonka o zdradę ?

 • Czy jestem powodem rozbicia małżeństwa ?


PRZYKAZANIE X - ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST”

Nie zabieraj swemu bratu żadnej rzeczy ani własności, która należy do Niego. W tym miejscu nawiązujemy do VII Przykazania: „Nie kradnij”.

 • Czy zachowując to przykazanie, dbałam(łem) o szacunek dla cudzej własności ?

 • Czy poddawałam(łem) się grzechom chciwości i nieumiarkowanemu pożądaniu dóbr bliźnich ?

 • Czy byłam(em) skąpa(y) ?

 • Czy byłam(em) rozrzutna(y) ?

 • Czy dostrzegam materialne potrzeby bliźnich ?

 • Czy zazdrościłam(łem) bliźnim z powodu dobra należącego do drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia sobie tego dobra ?

 • Czy troszczę się o ubóstwo serca, czyli o oderwanie od bogactw i powierzenie się Opatrzności Bożej, wyzwalającej z niepokoju o jutro ?

 • Czy pragnę Boga – prawdziwego szczęścia –– który wyzwala mnie od nadmiernego przywiązania od dóbr doczesnych ?

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

Aktualna ich wersja zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki Wiary ma następujące brzmienie:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


GRZECHY CUDZE ( 9 rodzajów)

Grzech cudzy popełnia ten, kto innych naraża na grzech

Te grzechy zdarzają się bardzo często i popełnia je każdy człowiek wtedy, gdy:

1 Pobudza do grzechu, np. przez nieskromny ubiór, rozgniewanie, złe mówienie, złe zachowanie itp.

2. Radzi do grzechu, np. do złodziejstwa

3. Nakazuje popełnić grzech, np. dzieciom, domownikom, podwładnym

4. Milczy na grzech bliźniego, np. żeby mieć spokój...

5. Zezwala popełnić grzech, np. podwładnym lub domownikom...

6. Pomaga popełnić grzech, np. przy rabunku

7. Nie karze grzechu, np. popełnionego przez dzieci, podwładnych

8. Broni grzechu popełnionego przez kogokolwiek

9.Pochwala grzech popełniony przez kogokolwiek...


GRZECHY GŁÓWNE ( 7 rodzajów)

Są to najbardziej niebezpieczne grzechy, ponieważ burzą w zasadniczy sposób moralność, przeradzając się łatwo w groźne i trudno uleczalne nałogi. Te właśnie grzechy i nałogi prowadzą do najcięższych zbrodni, np. zabójstwa, bałwochwalstwa, do utraty wiary, do samobójstwa. Należy więc te grzechy szczególnie śledzić w swoim postępowaniu, aby każdy z nich w zarodku likwidować.

1.Pycha - jest to wynoszenie się ponad innych: w myślach, w mowie i w czynie. Człowiek pyszny łatwo odmówi posłuszeństwa Bogu i Kościołowi...

2.Chciwość - ujawnia się u człowieka jako pogoń za niesprawiedliwym zyskiem i jako skąpstwo.

3.Zazdrość - rodzi niechęć do ludzi, którym się dobrze powodzi, którzy są ubogaceni darami naturalnymi. Tym właśnie ludziom próbuje zazdrośnik zaszkodzić, np. przez zniesławienie...

4.Nieczystość - (por. VI przykazanie Boże).

5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - ktokolwiek je ponad miarę, staje się chory, ociężały i zmysłowy. Picie alkoholu w celu upicia się jest grzechem ciężkim.

6.Gniew - zdarza się najczęściej u pyszałków. Człowiek, który lekceważy tę skłonność u siebie - dopuszcza się wielu grzechów niesprawiedliwości przez zniewagi, rozsiewanie strachu, niszczenie przyjaźni i majątku... itp.

7.Lenistwo - jest najbardziej niebezpieczne w dziedzinie własnego uświęcenia, np. przez zaniedbywanie praktyk religijnych... Innym przejawem lenistwa jest lekceważenie swoich obowiązków, np. przez opuszczenie lub złe wykonanie...


GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

( 6 rodzajów)

Ktokolwiek lekceważy te grzechy, nie może się nigdy dobrze wyspowiadać. Trzeba więc najpierw te grzechy przeciw Duchowi Świętemu starannie poznać, codziennie nad nimi czuwać i do końca swojego życia wykluczyć.

1.Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego - ktokolwiek z pełną świadomością planuje popełnić grzech ciężki, licząc na przebaczenie w Sakramencie Pokuty - popełnia grzech przeciw Duchowi Świętemu.

2.Wątpić o łasce Bożej, np. grzesznik uświadamia sobie wiele ciężkich zbrodni, które popełnił. Uważa, że nie zasługuje na przebaczenie Boże i rezygnuje z tej łaski...

3.Jakiejś prawdzie chrześcijańskiej sprzeciwiać się, np. tej, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre czyny wynagradza, a za złe karze

4.Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć. Zdarza się to najczęściej takim ludziom, którzy przez dłuższy czas są skłóceni z Bogiem. Drażni ich ludzka pobożność i zwalczają wszelkie praktyki religijne.

5.Zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego, np. lekceważenie natchnień Ducha Świętego do dobrych uczynków, do Spowiedzi świętej... itp.

6.Odkładanie pokuty aż do śmierci, np. żyje ktoś w ciężkim grzechu i daje posłuch szatanowi, który zapewnia go, że przed śmiercią jeszcze się nawróci


GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

( 4 rodzaje)

1.Umyślne zabójstwo - najczęstszą zbrodnią w obecnych czasach jest mordowanie dzieci nie narodzonych. Zbrodniarzami w tej materii są: lekarze, położne, rodzice, pielęgniarki i ci wszyscy, którzy do tej zbrodni zachęcali, radzili, zmuszali lub nie przeszkodzili

2.Grzech sodomski - są to grzechy nieczyste przeciwne naturze, np. homoseksualizm

3.Uciskanie ubogich, wdów i sierot. Jest to grzech wielkiej niesprawiedliwości, którą trzeba koniecznie naprawić przed Spowiedzią świętą lub jak najprędzej po niej.

4.Zatrzymywanie zapłaty pracownikom - chodzi o niesprawiedliwe wynagrodzenie, płacenie alkoholem, nierządem lub czymś niegodziwym. Ociąganie się z zapłatą za pracę... itp.

GRZECHY ZANIEDBANIA

Są to zaniedbane dobre uczynki, które każdy chrześcijanin powinien codziennie spełniać: jedne z obowiązku, a niektóre w duchu pokuty i dla doskonalenia w miłości.

Zaniedbywane uczynki miłosierdzia

a) względem duszy:

 • Nie upominałem grzeszących.

 • Nie pouczałem nie umiejących.

 • Wątpiącym nie użyczyłem dobrej rady.

 • Nie pocieszałem strapionych.

 • Nie chciałem krzywdy cierpliwie znosić.

 • Nie chciałem urazów chętnie darować.

 • Nie modliłem się ani za żywych, ani za zmarłych.

 • Zaniedbywałem najprzedniejsze dobre uczynki: modlitwę. post, jałmużnę.

 • .Nie starałem się o dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

 • Nie ubiegałem się o cnoty: 7 cnót głównych, 4 cnoty kardynalne, 3 cnoty Boskie.

 • Nie starałem się uzyskać odpustu zupełnego

 • Nie pogłębiałem swojej wiary przez czytanie Pisma Świętego i lektury religijnej...

b) względem ciała:

 • Nie nakarmiłem głodnego.

 • Nie napoiłem spragnionego.

 • Nie użyczyłem gościny komuś w wielkiej potrzebie.

 • Nie wspomogłem kogoś w wielkiej potrzebie.

 • Nie starałem się o więźniów, np. kogoś z bliskich.

 • Nie odwiedzałem chorych, starych (rodziców, krewnych, znajomych...).

 • Przyczyniłem się do niegodziwego pogrzebu, zwłaszcza kogoś z rodziny.

 • Nie starałem się uzyskać odpustu zupełnego.

 • Trwoniłem czas na nieużyteczne lub szkodliwe zajęcia. np. oglądanie niebezpiecznych programów telewizyjnych, długie zabawy, plotki...


WADY GŁÓWNE

 • Co jest moją główną wadą ?

 • Co mi szczególnie utrudnia przyjaźń z Bogiem ?

 • Czy potrafię się opanować ?

 • Czy nie zasmucam bliźnich moimi złymi humorami ?

 • Czy bliscy i znajomi mogą ze mną spokojnie i rzeczowo porozmawiać ?

 • Czy nie jestem narwany, nieodpowiedzialny i złośliwy ?

 • Czy nie ulegam pesymizmowi i długotrwałemu smutkowi ?

 • Czy potrafię również w trudnościach zaufać Panu Bogu ?

 • Czy nie jestem zarozumiały, czy nie odnoszę się do innych nieżyczliwie lub pogardliwie ?

 • Czy jestem dla bliźnich wyrozumiały ?

 • Czy nie jestem leniwy, czy nie marnuję czasu, czy potrafię bez ociągania podjąć konieczną pracę ?

 • Czy zachowuję umiar w spożywaniu alkoholu pomimo namowy towarzystwa ?

 • Czy próbowałem porzucić lub ograniczyć palenie tytoniu ?

 • Czy jestem słowny, odpowiedzialny i czy można na mnie polegać ?

 • Czy potrafię być oszczędny i dobrze planować wydatki ?

 • Czy rozumiem, że dobra przeze mnie posiadane mają służyć nie tylko mnie i rodzinie, ale także innym ludziom ?

 • Czy jestem bezinteresowny i uczynny ?

 • Czy rozsądnie planuję przyszłość ?

 • Czy chętnie podejmuję służbę Kościołowi i ojczyźnie ?MODLITWA

PO RACHUNKU SUMIENIA


Boże mój Ojcze wiem, że mnie kochasz,
że obdarzyłeś mnie niezliczonymi dobrodziejstwami i przeznaczyłeś do życia wiecznego.

Po zbadaniu stanu swego sumienia szczerze boleję,
bo jestem niewdzięcznym Twym dzieckiem: przekraczałem

świadomie i dobrowolnie Twoje nakazy, popadając w liczne grzechy.

Bardzo żałuję, że tak postępowałem, wyrzekam się grzesznego postępowania,
chcę na nowo kochać Ciebie ponad wszystko,

chcę szczerze wyznać wszystkie moje grzechy i poprawić się,
licząc na Twoją łaskę.

Wracając do Ciebie, chcę ufnie trwać w społeczności Twojego Kościoła,
we wspaniałej społeczności świętych obcowania.

Amen.  ŻAL ZA POPEŁNIONE GRZECHY

Wycisz się na chwilkę...okazałaś się niewdzięczna(ny) przez swoje grzechy.
Przeproś Pana Boga za nie przyrzekając poprawę:

a) Żal doskonały → ze względu ma Miłość Bożą
b) Żal niedoskonały → ze względu na karę Bożą


Panie Boże, przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy popełnione
w czasie od ostatniej spowiedzi świętej.

Stoję teraz przed Tobą, Panie, i żałuję za wszystkie moje przewinienia.

Wiem, że każdy mój grzech był odrzuceniem Twojej miłości,
zlekceważeniem Ciebie, niewiernością wobec Twoich przykazań.

Dobry Boże, ulituj się nade mną .

Wierzę, że jesteś dobry i mimo moich upadków nie odrzucasz mnie,
przyjmij zatem teraz mój żal.

Dziękuję, że Ty wziąłeś wszystkie moje grzechy i umarłeś na krzyżu,
abym ja mógł dostąpić przebaczenia.

Wierzę, że Ty zawsze przebaczasz i przebaczysz także teraz wszystkie moje grzechy,
bo mnie bardzo kochasz.

Amen.

*** lub ***

Ojcze najlepszy, żałuję za wszystkie popełnione grzechy i zaniedbane dobro.

Żałuję, że zasmuciłem Ciebie i obraziłem moich bliźnich.

Postanawiam przy pomocy Twej łaski poprawić swoje życie i więcej nie grzeszyć.

Panie Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem.

Matko Najświętsza, Ucieczko grzeszników, módl się za mnie.

Amen.  MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY


Autentyczny żal za grzechy prowadzi do postanowienia poprawy.
Starajmy się pomyśleć, w czym chcielibyśmy się poprawić, co zrobić, aby nasze życie było lepsze.

Trzeba zdecydowanie chcieć zmiany na lepsze i dlatego przyrzeknij Panu Bogu, że :
- będę szczerze starać się nie popełnić grzechu zwłaszcza ciężkich, a także unikać okazji do ich powtarzania
- podejmiesz pracę nad przynajmniej jedną wadą

! Mocne postanowienie poprawy to podstawa pójścia do Sakramentu Pokuty


Panie Boże.
Ty wiesz, że bardzo Cię kocham,
ale jestem słaby, daj mi swoją łaskę,
abym mógł żyć inaczej, tak jak Ty chcesz.

Obiecuję, że spróbuję poprawić się i lepiej żyć.

Szczególnie chciałbym się poprawić z …..

Proszę, pomóż mi zrealizować tę obietnicę.

Wiem, że z Twoją pomocą mogę się poprawić.

Matko Najświętsza, bądź ze mną w moim postanowieniu.

Amen.

*** lub ***

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego,
ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to,

żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia
ukarał tu na ziemi i w wieczności.

Najbardziej jednak żałuję za nie dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca,
grzechami moimi tak bardzo obraziłem i zasmuciłem.

Żałuję, że z powodu odwrócenia się od Ciebie,
zmarnowałem zasługi gorzkiej męki

mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,

który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił,

był ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł ciężki krzyż,
na którym w wielkich boleściach umarł.

Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje
i więcej nie grzeszyć.

Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom rodzinny, miejsce pracy,
obowiązki moje i bliźnich są warsztatem mej doskonałości i świętości.

Pragnę wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem.

Pragnę zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej
unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich.

Panie Jezu nie bądź mi Sędzią lecz Zbawicielem.

Matko Syna Bożego, bądź też Matką moją i broń mnie od złego.

Amen.  SZCZERA SPOWIEDŹ

Kapłanowi wyznaję wszystkie grzechy, zatajenie któregoś unieważnia Spowiedź.

Gdy popełnię grzech ciężki natychmiast idę do spowiedzi!MODLITWA

PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ


Dobry Boże, przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy.

Dziękuję z całego serca.

Pragnę kochać Cię całym sercem, pragnę być coraz lepszym Twoim dzieckiem.

Dziękuję Ci za tę spowiedź świętą.

Ofiaruję Ci, Panie, całe moje życie , strzeż je i zachowaj od zła.

Duchu Święty, umocnij mnie swoją mocą.

Matko Boża, wspomagaj mnie w każdej chwili.

Amen.

*** lub ***

Panie i Boże mój,
dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył,
żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa,
Syna Twojego, Zbawiciela naszego.
Amen
.ZADOŚĆUCZYNIENIE

PANU BOGU I BLIŹNIM

Dobry Bóg przebaczył grzechy, ale musimy naprawić to, co popsuły nasze grzechy.

Stąd jak najszybciej należy odmówić zadaną pokutę, przez którą możemy zadośćuczynić Panu Bogu.

Trzeba naprawić każdą krzywdę wyrządzoną bliźniemu., np. zwrócić rzecz skradzioną i wynagrodzić wszelkie szkody przez siebie wyrządzone.

Chcę tej naprawy.
 

Szanowni Państwo, nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie wiecej na temat polityki cookies.

Akceptuje pliki cookie w formie przewidzianej przez strone